Преглед на файлове

Only enable delete menu item for root nodes

master
Shadowfacts преди 9 месеца
родител
ревизия
9e258b71f4
Signed by: Shadowfacts <me@shadowfacts.net> GPG Key ID: 94A5AB95422746E5
променени са 1 файла, в които са добавени 5 реда и са изтрити 1 реда
 1. 5
  1
    MongoView/View Controllers/QueryViewController.swift

+ 5
- 1
MongoView/View Controllers/QueryViewController.swift Целия файл

@@ -173,7 +173,11 @@ class QueryViewController: NSViewController {
173 173
 extension QueryViewController: NSMenuItemValidation {
174 174
   func validateMenuItem(_ menuItem: NSMenuItem) -> Bool {
175 175
     if menuItem.action == #selector(deleteNode(_:)) {
176
-      return outlineView.clickedRow != -1
176
+      if outlineView.clickedRow != -1, let node = outlineView.item(atRow: outlineView.clickedRow) as? Node, node.parent == nil {
177
+        return true
178
+      } else {
179
+        return false
180
+      }
177 181
     }
178 182
     return true
179 183
   }

Loading…
Отказ
Запис